Diecézní centra mládeže

Kostelní náměstí 16
148 00, Praha 4 – Kunratice
http://www.adcm.cz/

KONTAKT:
Vojtěch Smolka, ředitel
smolka.vojtech@gmail.com
732 106 466

Naším posláním je nabídnout mladým křesťanům naší arcidiecéze na cestě víry to, co již přesahuje možnosti jednotlivých farností. Podporujeme malá společenství, nabízíme zkušenost společenství s věřícími vrstevníky těm, kteří ji nemají ve svých farnostech, pořádáme víkendová setkání a formační kurzy, zprostředkováváme setkávání mladých v rámci arcidiecéze a doprovázíme je na cestě dospívání ve víře. V neposlední řadě nabízíme mladým lidem, kteří křesťany nejsou, možnost promýšlet lidské a křesťanské hodnoty a vedeme je k tomu, co je v životě opravdu důležité.

Kanovnická 12
Korespondenční adresa: Biskupská 4
České Budějovice 370 21
tel.: 386 102 325 
e-mail: dcm@bcb.cz ; www.dcm.bcb.cz

Cílem není organizovat centrálně aktivity s mladými v diecézi, ale spíše koordinovat, pomáhat, inspirovat, získávat nové zkušenosti a předávat je dále.

Kostelní 1 728 02 Ostrava 1 tel.: 596 116 522, kl. 238

email: dcm@doo.cz

web: www.ado.cz/mladez

DCM samostatně organizuje řadu akcí. Mezi ně například patří setkání mladých na biskupství, tzv. večery mladých, diecézní setkání, noční bdění, poutě, prázdninové aktivity a další. Centrum pro mládež má svou kancelář přímo v budově biskupství. V této kanceláři se shromažďují informace o mládeži a pro mládež. Kancelář také umožňuje mladým lidem osobní kontakt s biskupstvím.

Františkánská 11 301 00 Plzeň tel.: 377 381 757

e-mail: dcmplzen@volny.cz

web: www.dcm.krestan.org 

Naším posláním je pomáhat mladým poznávat Boha a žít s ním. Prakticky to znamená podporovat společenství mladých ve farnostech, připravovat různé akce a pomáhat ke spolupráci všem, kteří v plzeňské diecézi s mladými lidmi pracují.

Komenského 4 Litoměřice 412 01 tel.: 416 738 065

e-mail: dcm.ltm@centrum.cz

web: www.dcml.cz

DCM slouží jako nástroj biskupa v oblasti pastorace mládeže v diecézi. Poskytuje mu podněty, návrhy, zpětnou vazbu. Zprostředkovává živý kontakt mezi biskupem a mládeží diecéze, zvláště skrze diecézní setkání mládeže. Podporuje základní společenství mládeže (farní, oblastní) a to zejména formací a vzděláváním animátorů.

Biskupské nám 2, Olomouc 771 01

tel.: 587 405 244

e-mail: mladez@arcibol.cz

web: www.mladez.ado.cz

Otec arcibiskup nás pověřil pastorací mládeže v celé naší arcidiecézi. Naším cílem je spoluvytvářet a podporovat společenství mladých na diecézní, děkanátní a farní úrovni a doprovázet vás – mladé – na cestě životem.

Velké náměstí 32, 500 03 Hradec Králové

e-mail: dcm@bihk.cz

tel. 495 063 421

Jsme zde pro všechny mladé lidi. Doprovázíme je na cestě jejich růstu a dozrávání, hledání a nacházení Boha, aby skrze konkrétní život z víry byli svědectvím dobra a nadějí pro tento svět.